เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล | วุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช, หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครอาจารย์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 35,700 | วุฒิ : ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครอาจารย์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 41,000 | วุฒิ : ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 29 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครสถาปนิก

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 21,160 | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล | วุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช, หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครอาจารย์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 35,700 | วุฒิ : ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครเภสัชกร (หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) : 23,440 | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะทันตแพทยศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครอาจารย์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 41,000 | วุฒิ : ปริญญาเอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครอาจารย์

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล | วุฒิ : ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 29 วัน