งานสำหรับวุฒิ ปริญญาตรี

Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต นิติกร และพนักงานสื่อสาร(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศหรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)

จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน : 11280-18000 | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา- ปริญญาตรี

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 8 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000-16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 13 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000-16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครสถาปนิก

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 , 20,540 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 33 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครสถาปนิก

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 , 20,540 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสหกรณ์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 7 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : - | วุฒิ : - ปริญญาตรี- ปริญญาโท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 10 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : - | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 10 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิเคราห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครสถาปนิก

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 21,160 | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการแผนที่ภาพ่ถ่ายปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 10 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครมัณฑนากรปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : (๑) 15,000 - 16,500 (2) 15,800 - 17,380 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครสถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : (1) 15,000 - 16,500 (2) 15,800 - 17,380 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 20 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13,300 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,960 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13,300 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักสังคมสงเคราะห์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,960 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักโภชนาการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,960 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายใน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ร (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเกษตร

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนิติกร

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 17290 | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการพลังงาน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครเภสัชกร (หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) : 23,440 | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะทันตแพทยศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย