มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยนครพนม ( 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18000

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความสารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถให้บริการ และส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีความใฝ่รู้ อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ
6. อุทิศเวลาให้กับราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้
7. หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความสารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถให้บริการ และส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีความใฝ่รู้ อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ
6. อุทิศเวลาให้กับราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้
7. หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านงานวิชาการ


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และงานด้านวิชาการ)
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

- สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสารถทั่วไปและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสมารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : http://job.npu.ac.th/job/

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันอาทิตย์ ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ