กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( 17 ถ.พระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา

ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. ค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท, คุณวุฒิ ปวท. ค่าตอบแทน ๑๓,๐๑๐ บาท
และคุณวุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. ค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท, คุณวุฒิ ปวท. ค่าตอบแทน ๑๓,๐๑๐ บาท
และคุณวุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอยางขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : https://dede.thaijobjob.com/

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 3 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ