กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( 17 ถ.พระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน : 18000

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนงานตามนโยบายเร่งด่วน และการติดตาม ประเมินผล ตามแผนงาน ประสานงาน รวบรวม และจัดเก็บ เผยแพร่ ข้อมูลพลังงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : https://dede.thaijobjob.com/

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 1 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ