มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สาขา จำนวน 10 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ สาขา

อัตราเงินเดือน : 24600/30000

จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา

ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์/การพยาบาลอนามัยชุมชน/การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/การพยาบาล/การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์/การพยาบาลอนามัยชุมชน/การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/การพยาบาล/การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ารหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง เป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะ/สมรรถนะ : มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติจากใบสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ รับสมัครฯ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินบุคคลความเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดเตรียม แบบบันทึกความสำเร็จ (Portfolio) จำนวน ๑ ชุด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ในวันที่รับการสัมภาษณ์

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันพฤหัส ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 275 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันพฤหัส ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ