มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะทันตแพทยศาสตร์) ตำแหน่งเภสัชกร (หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย) จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล ( เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย(คณะทันตแพทยศาสตร์)

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร (หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย)

อัตราเงินเดือน : ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) : 23,440

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันและปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5.มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้
IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันและปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5.มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้
IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตยาและสารทางทันตกรรมให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด
2. ควบคุมคุณภาพยา การเก็บรักษาตลอดจนการกระจายยา วิธีการใช้ยา/สารทางทันตกรรม ข้อควรระวังและอันตรายจากการใช้ยา/สารทางทันตกรรม การตรวจวิเคราะห์ การประกันคุณภาพยา/สารทางทันตกรรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนยา
3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามมาตรฐาน
4. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา
5. ให้ข้อมูล ข่าวสาร คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านยาและสารทางทันตกรรมแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
6. งานด้านธุรการ และงานด้านคุณภาพ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) : 23,440 บาท
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) : 21,160 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง
ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ
ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=3037

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ