จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์

อัตราเงินเดือน : 41,000

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
- จิตวิทยาโรงเรียน
- จิตวิทยาคลินิก
- จิตวิทยาการศึกษา
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวกับจิตวิทยา
หากมีวุฒิปริญญาตรีด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
หรือมีประสบการณ์ในการทํางานในสถานศึกษา
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
- จิตวิทยาโรงเรียน
- จิตวิทยาคลินิก
- จิตวิทยาการศึกษา
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวกับจิตวิทยา
หากมีวุฒิปริญญาตรีด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
หรือมีประสบการณ์ในการทํางานในสถานศึกษา
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : BT) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)
ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
- ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปิดรับสมัคร : วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_4700.pdf

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ จะปิดรับสมัครใน วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ